Zoekknop

Selecteer de taal

ALGEMENE VOORWAARDEN

van Nedal Aluminium B.V., gevestigd te Utrecht, als gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 222/2000

1. Algemeen

 1. 1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waarbij Nedal Aluminium B.V., hierna te noemen “verkoper”, goederen en/of diensten levert aan koper/opdrachtgever, hierna te noemen “koper”.

 2. 1.2  Aanvullingen of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden verkoper uitsluitend indien verkoper deze aanvullingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.

 3. 1.3  Eventuele voorwaarden van koper zijn niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 4. 1.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen verkoper en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van een nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 5. 1.5  Indien met koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met koper gesloten overeenkomst.

2. Aanbod en overeenkomst

 1. 2.1  Alle aanbiedingen van verkoper zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. 2.2  Indien een offerte van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door koper te herroepen.

 3. 2.3  Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de verkoper, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door verkoper.

 4. 2.4  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van verkoper binden de verkoper niet dan nadat en voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen

 1. 3.1  De door verkoper opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van verkoper.

 2. 3.2  Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsverhogende factoren zich voordoen, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 3. 3.3  De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

 4. 3.4  Kosten van in-, uitlading en van vervoer van de door verkoper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door verkoper betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van koper.

4. Levertijd

4.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

 1. De dag van totstandkoming van de overeenkomst;

 2. De dag van ontvangst door verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht

  noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;

 3. De dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden

  noodzakelijke formaliteiten;

 4. De dag van ontvangst door verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het

  aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

 5. Indien een leveringsdatum is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de

  leveringsdatum.

 1. 4.2  De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst

  geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig zonder schriftelijke aankondiging verlengd.

 2. 4.3  De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van koper ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 3. 4.4  Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van verkoper is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat koper daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van koper tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.

 4. 4.5  De overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 5. 4.6  Zodra verkoper tot levering overgaat, moet de in ontvangst neming door koper geschieden. Producten die gereed zijn en buiten toedoen van verkoper niet kunnen worden verzonden, worden in de fabriek van verkoper of elders opgeslagen voor rekening en risico van koper.

5. Keuring en overname-beproeving

 1. 5.1  Indien koper keuring wenst kan deze geschieden in de fabriek van verkoper, op de bij verkoper gebruikelijke wijze, door koper en verkoper gezamenlijk aan te wijzen personen c.q. instanties. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van koper.

 2. 5.2  Koper zal het product keuren binnen uiterlijk 10 dagen na de levering als bedoeld in artikel 5 lid 4 respectievelijk - indien montage en/of installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 10 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

 3. 5.3  Koper stelt voor de overname-beproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten, alsmede representatieve monsters van eventueel te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van verkoper, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien koper hieraan niet voldoet is lid 2, laatste zin van toepassing.

 4. 5.4  In geval van onbetekende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product, ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. Verkoper zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

 5. 5.5  Onverminderd de gehoudenheid van verkoper tot nakoming van zijn garantie- verplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van koper terzake van een tekortkoming in de prestatie van verkoper uitsluiten.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

6.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

6.3 De koper verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

6.4 De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of teruitoefening van de rechten van de verkoper.

6.5 Voornoemde onder 6.01 t/m 6.04 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.

7. Garantie

7.1 Onverminderd hierna gestelde beperkingen staat verkoper in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product, als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij keuringen respectievelijk overname-beproeving, niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan koper bewijst dat zij binnen zes maanden na de levering volgens art. 4 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend een direct gevolg was van een onjuistheid in de door verkoper toegepaste constructie, dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slechts materiaal.

7.2 Lid 1 is overeenkomstig van toepassing op bij een keuring respectievelijk overname-beproeving niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door verkoper.

7.3 Onder de in lid 1 en 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door verkoper worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van verkoper of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de verkoper. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor de rekening van de koper.

7.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen koper;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de

toegepaste materialen;
e. in overleg met de koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; f. materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter bewerking zijn verstrekt; g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke

instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper

aangeleverde materialen en zaken;
h. door de koper van derden betrokken onderdelen, voorzover door derden geen

garantie aan de verkoper is verstrekt;
i. het niet voldoen door koper aan voorschriften en adviezen die door verkoper aan

koper zijn verstrekt.
7.5 Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,

die voor hem uit de met verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is verkoper met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van verkoper tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doen overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

7.6 Reclamering terzake van gebreken dient binnen veertien dagen na de ontdekking daarvan in schriftelijke vorm te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak tegen verkoper terzake van die gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen één jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. Indien verkoper ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van verkoper.

7.7 Het beweerdelijk niet-nakomen door verkoper van zijn garantieverplichting ontslaat koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de verkoper gesloten overeenkomst.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot nakoming van de in art. 7 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

8.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van de directie van verkoper en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van verkoper, zoals voor bedrijfsschade andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijk jegens derde, uitgesloten.

8.3 Verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
- schending van octrooi, licenties of andere rechten van derden als gevolg van

gebruik van door of vanwege koper verstrekte gegevens;
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door koper ter beschikking

gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschap en andere zaken. 8.4 Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens producten- aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of een systeem dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper

geleverde grondstoffen, halffabrikaten, modellen en/of andere producten.
8.5 Koper is gehouden verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derde tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met koper is

uitgesloten.

9. Overmacht

9.1 Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Onder overmacht van verkoper wordt bovendien verstaan tekortkomingen van toeleveranciers, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, ziekte, stakingen, bedrijfsbezettingen, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemme-ringen (zoals onder andere wegblokkades) of transportproblemen, im- of export belemmeringen, andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van verkoper liggen en élke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

10. Betaling

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden ten kantore van verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening.

10.2 Koper mag om generlei reden zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper opschorten, verrekenen of weigeren na te komen.

10.3 Indien koper zijn (betalings)verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is koper van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is koper vanaf de vervaldatum van de factuur rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle met de incassering gemoeide kosten, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

11. Opschorting en ontbinding

11.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is verkoper gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daarin in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is koper gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan verkoper bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van koper te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

11.3 Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens verkoper te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, staking, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van een bedrijf van koper, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

11.4 In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door verkoper bespaarde kosten, en is verkoper bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde en in bewerking genomen en gefabriceerde grondstof, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.

11.5 In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en de ten gevolge van de ontbinding door koper bespaarde kosten, en is koper gehouden om het hiervoor omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen bij gebreke waarvan verkoper bevoegd is om deze zaak voor rekening en risico van koper te doen opslaan, dan wel voor diens rekening te verkopen.

11.6 Koper is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de over- eenkomst door verkoper vervaardigde en/of ter beschikking gestelde materialen, zoals analyses, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen berusten uitsluitend bij verkoper of diens toeleverancier. De aan koper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s, ma- teriaallijsten, documentatie en overige materialen mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper geheel noch gedeeltelijk door koper worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt, dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook.

12.2 Alle ter beschikking gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en foto’s- reproducties dienen op eerste verzoek van verkoper te worden teruggezonden. 12.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden

wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen-, en andere intellectuele eigendomsrechten hoe ook genaamd in verband met door verkoper geleverde zaken of verrichte diensten en/of werkzaamheden indien verkoper die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die aan verkoper door of vanwege koper ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

12.4 Behoudens bijzondere afspraken blijven matrijzen eigendom van verkoper, ook in het geval dat de koper deel heeft genomen in de kosten van de matrijs.

12.5 Vier (4) jaar na de laatste produktie van profielen op een matrijs, is verkoper gerechtigd deze matrijs zonder vooraankondiging te vernietigen.

12.6 Indien een door Nedal, terzake van de produktie van een bepaald profiel aangemaakte matrijs door welke oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk voor produktie onbruikbaar is geworden, is NEDAL niet verplicht de betreffende matrijs te (laten) vervangen, ook al heeft de betrokken koper bijgedragen in de kosten ter ontwikkeling van de betreffende matrijs.

13. Geschillen

13.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de rechter te Utrecht.

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Utrecht, 03-06-2015 (rev. 1)

Copyright Nedal © 2024 | All rights reserved

Colofon

Scroll naar boven